بستن
FA EN AR RU FR CHI

راه اندازی گوهر سازمانی

راه‌اندازی گوهر سازمانی

بروز حوادث امنیتی در شبکه‌های رایانه‌ای سازمانی اجتناب‌ناپذیر است. از این رو سازمان‎ها سعی می‎کنند با به‌کارگیری روش‎هایی از بروز حوادث امنیتی تا حد امکان جلوگیری کرده و در صورت بروز حادثه، آن‌را به سرعت تشخیص داده و رفع نمایند. به این روش‌ها، مدیریت حوادث گفته می‌شود. وظایف مدیریت حوادث در سازمان‎ها توسط گروه‎های پاسخ به حوادث رایانه‌ای که به عنوان گروه‌های واکنش هماهنگ رخداد (گوهر) شناخته می‌شوند، انجام می‌شود. گروهی که وظیفه جلوگیری، رسیدگی و مقابله با کلیه حوادث امنیتی صورت گرفته در فضای تولید و تبادل اطلاعات را برعهده دارد. این گروه با نام تیم پاسخ‌گویی سریع به حوادث شبکه‌های رایانه‌ای (CERT) نیز شناخته می‌شود. اهداف اصلی ایجاد تیم امداد امنیت رایانه‌ای عبارتند از:
  • کاهش و به حداقل رساندن بروز حادثه در حوزه شبکه‌های رایانه‌ای
  • کاهش و به حداقل رساندن زمان پاسخ به حوادث در حوزه شبکه‌های رایانه‌ای
  • کاهش و به حداقل رساندن میزان خسارت حوادث در حوزه شبکه‌های رایانه‌ای
مرکز تخصصی آپا گیلان با توجه به تجربیات خود و همچنین در نظر گرفتن مجموعه استانداردهای جهانی موجود و در نظر گرفتن شرایط بومی کشور، مجموعه خدمات زیر را برای راه‌اندازی گوهر سازمانی ارائه می‌دهد:
  • طراحی سرویس‌های گوهر
  • طراحی زیرساخت گوهر
  • استقرار و پیاده سازی گوهر
  • راه‌اندازی گوهر و نظارت بر بهره برداری
  • بهبود و ارتقا